Regulamin portalu www.biegamy.prw.pl

Radio Wrocław | Utworzono: 2015-04-20 14:21 | Zmodyfikowano: 2015-04-20 15:14

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin Portalu internetowego działającego pod adresem www.biegamy.prw.pl określa zasady funkcjonowania Portalu oraz prawa i obowiązki Użytkowników Portalu.
  2. Każda osoba korzystająca z Portalu internetowego ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz przestrzegać jego postanowień.
  3. Każdy Użytkownik Portalu ma prawo do pełnego i bezpłatnego korzystania z Portalu na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. Korzystanie z Portalu internetowego podlega warunkom umowy pomiędzy Użytkownikiem a Radiem Wrocław S.A. ul. Karkonoska 10, Wrocław 53 – 015.
 2. Definicje

  REGULAMIN - oznacza niniejszy Regulamin, który określa w sposób wyłączny warunki i zasady korzystania z Portalu przez Gości i Użytkowników. Wyłącznym źródłem zobowiązań Radia w związku z działalnością Portalu jest Regulamin. Wszelkie inne informacje, niezależnie od źródeł ich pochodzenia i miejsca publikacji, nie są wiążące dla Radia w związku z działalnością Portalu.

  PORTAL - oznacza portal internetowy działający pod adresem www.biegamy.prw.pl, na którym znajdują się informacje oraz zapisy na imprezy biegowe organizowane przez Radio Wrocław. Portal umożliwia utworzenie konta, zapisywanie się Użytkownika na imprezę biegową w ramach imprez zarejestrowanych na Portalu, dokonywanie płatności elektronicznej za uczestnictwo w imprezie biegowej, przeglądanie list uczestników imprez biegowych, przeglądanie wyników konkurencji sportowych. Zapisując się do danej konkurencji sportowej Użytkownik akceptuje i przyjmuje jej warunki, określone w regulaminie danej imprezy przez jej Organizatora.

  RADIO - oznacza Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię we Wrocławiu „Radio Wrocław” Spółkę Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu, która jest właścicielem Portalu.

  UŻYTKOWNIK - oznacza osobę fizyczną, korzystającą z Portalu na podstawie Regulaminu, która założyła i aktywowała konto. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem, jeżeli ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (np. osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia), mogą być Użytkownikami tylko za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego (np. rodziców albo prawnych opiekunów).

  PROJEKT - projekt biegowy realizowany przez Radio Wrocław polegający na organizacji imprezy biegowej lub imprez biegowych.

  ZAPISY – system elektroniczny za pomocą którego UŻYTKOWNIK może zapisać się na bieg organizowany przez Radio Wrocław. Podczas zapisów Użytkownik tworzy konto, z którego dane osobowe, w szczególności: imię i nazwisko, data urodzenia, adres mailowy, są wykorzystywane przy zapisywaniu się na poszczególne biegi.

  PŁATNOŚCI – system elektroniczny powiązany z systemem zapisów, umożliwiający uczestnikowi uiszczenie opłaty za udział w imprezie biegowej. Wysokość opłaty za uczestnictwo jest określona każdorazowo w regulaminie konkretnej imprezy biegowej. Płatności realizowane są poprzez system PayU obsługiwany przez firmę Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków.

 3. Zasady korzystania z Portalu
  1. Dokonanie rejestracji i korzystanie z Portalu następuje po zapoznaniu się przez Użytkownika z treścią Regulaminu oraz oznacza pełną akceptację i przyjęcie wszystkich jego postanowień bez zastrzeżeń
  2. Z chwilą zarejestrowania Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do swojego konta poprzez wybrany przez siebie login i hasło. Użytkownik powinien niezwłocznie zawiadamiać Radio o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa lub przypadkach korzystania z jego konta przez osoby nieupoważnione, o których powziął wiadomość. Użytkownik uznaje, że będzie jedyną osobą odpowiedzialną wobec Radia za wszelkie działania mające miejsce wobec jego konta.
  3. Użytkownik dobrowolnie udostępnia Radiu swoje dane osobowe niezbędne dla procedury utworzenia konta Użytkownika.
  4. Użytkownik zakładając konto Użytkownika wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 28.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833, ze zm.
  5. Użytkownik ma prawo dostępu do treści zawartych w Portalu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  6. Użytkownik ma prawo rezygnacji z korzystania z Portalu w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych do niniejszego Regulaminu poprzez zawiadomienie Radia o rozwiązaniu umowy lub poprzez zamknięcie konta.
  7. Radio może w dowolnym czasie rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym umowę, jeżeli Użytkownik rażąco naruszy jakiekolwiek postanowienia Warunków Regulaminu lub dopuści się działania, z którego jasno wynika, że nie zamierza lub nie jest w stanie przestrzegać jego treści poprzez pisemne zawiadomienie lub poprzez zamknięcie konta.
  8. Radio zastrzega sobie prawo dokonania zmian Warunków korzystania z Portalu, np. do czasowego zablokowania dostępu do Portalu z powodów zależnych lub niezależnych od Radia, w szczególności w celu rozbudowy, konserwacji lub przeglądu Portalu oraz krótkich przerw w dostępie do Portalu.
  9. Radio zastrzega sobie prawo dokonania zmian treści Regulaminu i opublikowania ich na Portalu np. w celu uwzględnienia zmian w przepisach.
  10. Radio nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Portalu, w szczególności spowodowanych problemami ze sprzętem, oprogramowaniem lub łączem internetowym Użytkownika.
  11. Radio nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Portalu zaistniałe z przyczyn niezależnych od Radia, w szczególności z przyczyn spowodowanych siłą wyższą, ponadto z przyczyn technicznych, awarii sprzętu, wirusów, włamań, działania lub zaniechania osób trzecich, także z przyczyn zależnych od Radia takich jak konserwacja, wymiana sprzętu, przegląd, aktualizacje Portalu, itp.
 4. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin może ulec stosownym niezbędnym modyfikacjom, które każdorazowo niezwłocznie będą zamieszczane na niniejszym Portalu.
  2. W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Portalu, Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić o nich Radio, za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego na Portalu.
  3. W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawne.